Jak określić prezenty dla partnerów biznesowych?

Właściwym podejściem byłoby podzielenie prezentów według relacji i komunikacji z partnerem:

Najszersze grono partnerów biznesowych obdarzy firmę upominkami reklamowymi. Z najtańszych masowych upominków reklamowych, które posiadają nadrukowane logo, przekaz i są możliwie związane z misją firmy. Tego typu upominki są wręczane przez pracowników punktów sprzedaży i usług wszystkim potencjalnym i obecnym klientom w celach reklamowych.

Krąg kontrahentów, z którymi firma zaczęła budować silniejsze relacje biznesowe, obdarzy bardziej konkretnymi upominkami biznesowymi, na których logo jest tylko dyskretnie wybite. Te prezenty nadal mają podkreślone znaczenie handlowe, aby wzbudzić sympatię uczestniczek.

Krąg partnerów biznesowych, którzy zostali lub…

Krzysztof Krzywokulski

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store